top of page
מסמכים ואישורים

** המלגה אינה מובטחת ותוענק לסטודנטים שייבחרו על פי ניקוד המתבסס על הצהרותיכם בשאלון והמצאת המסמכים בהתאם**  
* הגשת מסמכי חובה אינם מספיקים לזכאות למלגה. ככל שתצברו יותר אישורים במסמכי הרשות יגדל הסיכוי שלכם לקבלת המלגה.  
* אם לא קיבלתם מספר אסמכתא בסוף תהליך ההגשה משמע
 שלא הגשתם בקשה. אנאודאו שקיבלתם מספר אסמכתא ושמרו אותו.
* ברגע שכבר מילאתם את טופס בקשת המלגה יינתנו לכם שבועיים בלבד להשלמת טפסים, ללא תלות במועד האחרון להגשת המלגה. ודאו יש לכם את כל האישורים הנדרשים לפני שאתם מגישים את המלגה.מסמכי חובה: 

אישור על לימודים במוסד להשכלה גבוהה בשנת הלימודים הנוכחית

חובה על כל סטודנט לצרף לטופס הבקשה אישור מהמוסד להשכלה גבוהה שבו הוא לומד, על הלימודיו בשנת הלימודים הנוכחית בציון: התואר, הפקולטה, ושנת הלימודים לתואר. בקשה שתוגש ללא אישור הלימודים כנדרש לעיל, תידחה על הסף ללא הודעה לסטודנט.
רשימת המוסדות המוכרים ע"י המל"ג מצויינים בטופס הגשת הבקשה, במידה והמוסד שלכם לא נמצא, אינכם זכאים להגיש מועמדות למלגה. 
סטודנט הלומד באוניברסיטה הפתוחה - נדרשים לצרף אישור לימודים המעיד על תכנית לימודים הכוללת מינימום 3 קורסים בשנת הלימודים הנוכחית.

מסמך לדוגמה אישור לימודים

אישור על גובה שכר הלימוד השנתי שבו חויב הסטודנט בשנה"ל תשפ"ד

חובה על כל סטודנט לצרף לטופס הבקשה אישור ממוסד הלימודים המפרט את גובה  שכר הלימוד השנתי. בקשה שתוגש ללא אישור שכר לימוד כנדרש תידחה על הסף.

אישור גובה שכר לימוד

צילום תעודת זהות + ספח של הסטודנט

עליכם.ן להמציא צילום תעודת זהות הכולל את הספח *תוציאו את הספח מתוך תעודת הזהות ותפרסו אותו, רק אחר כך תצלמו* בספח המלא מצויין מספר הילדים ואם אתם רווקים או לא.
 

צילום תעודת זהות

תמצית רישום ממשרד הפנים

חובה על כל סטודנט לצרף לטופס הבקשה תמצית רישום ממשרד הפנים המעיד על מגוריו בעיר נתניה במשך 3 שנים אחרונות. ניתן לקבל את המסמך באתר משרד הפנים בטופס מקוון/לגשת לעמדת המודיעין במשרד הפנים/ עמדות שירות עצמי של השירותים הממשלתיים.  לשעות הפעילות במשרד הפנים הקליקו כאן.

האישור צריך להיות עדכני החל מתאריך 01.01.2024, לא יתקבלו אישורים משנים קודמות. 
שימו לב, במידה ובחרתם למלא את הטופס המקוון-הטופס יגיע אליכם רק לאחר כחודש! תכננו את הזמן כי לא יהיה ניתן לצרף מסמכים לאחר המועד האחרון להגשת המלגה.

מסמך לדוגמה תמצית רישום
מסמכי רשות: 
צילום תעודת זהות של אחד ההורים

סטודנט/ית שאינם נשואים, ולהם אחים/ות עד גיל 21, נדרשים לצרף לבקשה תצלום ברור מתעודת הזהות של אחד ההורים כולל תצלום הספח של תעודת הזהות בו
רשומים ילדיהם ותאריכי הלידה המדויקים שלהם
* מסמך זה נדרש עבור סטודנטים שאינם נשואים

 אישור תלוש שכר הורים - עבור החודשיים האחרונים מיום הגשת המסמכים

כל סטודנט רשאי לצרף לטופס הבקשה תלושי שכר של כל הורה בנפרד עבור החודשיים האחרונים. במידה ואחד/שני ההורים עצמאיים יש להגיש צילום דו"ח שומה ממס הכנסה עבור שנת ההגשת המלגה. במידה ואחד/שני ההורים אינם עובדים יש להגיש תצהיר מביטוח לאומי על מעמד לא עובד. במידה ואחד/שני ההורים מקבל קצבת פנסיה יש לצרף לתלוש הפנסיה + אישור מעמד לא עובד מביטוח לאומי.

 

לדוגמה: הגשתי את המסמכים המלאים  בחודש יוני, עליי להביא את תלושי השכר הקיימים עבור החודשים האחרונים העוקבים: מרץ + אפריל + מאי.

​​

 

תלוש שכר הורים

אישור תלוש שכר לסטודנטים נשואים - עבור החודשיים האחרונים

סטודנט/ית נשוי/ה עם ילדים יש להגיש תלושי שכר של הסטודנט/ית ושל הבעל/אישה בלבד (לא צריך להגיש תלושי שכר של ההורים) במידה ואחד מבני הזוג איננו עובד, יש להביא אישור מביטוח לאומי על "מעמד לא עובד". במידה והזוג נשוי אך ללא ילדים - ניתן להגיש או תלושי שכר של הסטודנט/ית והבעל/אישה או של שני הורי הסטודנט כמפורט בסעיף מעלה.

* מסמך זה רשות עבור סטודנטים נשואים

אישור (תצהיר משפטי) על ניתוק הקשר עם ההורים

סטודנט/ית המצהיר שנותק לחלוטין הקשר בינו לבין אחד מהוריו או משניהם - נדרש לצרף לבקשה תצהיר משפטי מתאים ועדכני על-כך מאת רשם בית משפט או עו"ד.

צילום תעודת שחרור מצה"ל או שירות לאומי

סטודנט/ית המצהיר שעשה שירות צבאי או שירות לאומי עליו להגיש תעודת שחרור מצה"ל או שירות לאומי כפי שהונפק בעת סיום השירות. במידה ואין ברשותכם מסמך זה, ניתן לגשת לקצין העיר או לארגון השירות הלאומי בו שירתת לקבלת המסמך.

 צילום תעודת שירות מילואים פעיל - במידה ויש

סטודנט/ית אשר משרתים שירות מילואים פעיל, נדרשים לצרף לבקשה אישור מתאים - צילום תעודת החוגר או אישור מקצין העיר

דוגמה לתעודת שיחרור משירות צבאי
דוגמה לתעודת עולה
דוגמה לתעודת פטירה
bottom of page