top of page
סטודנטיות בטקס סיום התואר

ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"ד פתוחה 

הנחיות להגשת מלגת קרן ראש העיר תשפ"ד

חלק 2

חלק 1

את המלגה ניתן להגיש אך ורק דרך המחשב.
בסוף התהליך תקבלו מספר אסמכתא - שמרו אותו! הוא ישמש אתכם לפניות בהמשך.
סטודנט יקר,
הבקשה לקבלת מלגת קרן ראש העיר מיועדת לסטודנטים לתואר ראשון הלומדים בכלל המוסדות להשכלה גבוהה המוכרים ע"י המל"ג (מלבד המכללה האקדמית נתניה) וגרים בעיר לפחות 3 שנים אחרונות (משנת 2021).

גובה המלגה הינו 1,000 ש"ח בלבד - ואינו מצריך מעורבות קהילתית בתמורה. 
המלגה אינה מובטחת ותוענק לסטודנטים שיבחרו ע"פ ניקוד המתבסס על הצהרותיכם בשאלון והמצאת המסמכים בהתאם.

*מילוי מסמכי חובה אינם מספיקים על מנת לקבל מלגה, ככל שתצברו יותר אסמכתאות במסמכי הרשות, תוכלו לשפר את סיכוייכם לקבלת המלגה. אם לא קיבלתם מספר אסמכתא בסוף תהליך ההגשה משמע כאילו לא הגשתם בקשה. ודאו שקיבלתם מספר אסמכתא.
ברגע שכבר מילאתם את טופס בקשת המלגה יינתנו לכם שבועיים בלבד להשלמת טפסים, ללא תלות במועד האחרון להגשת המלגה. לכן, אם אין לכם את כל מסמכי החובה - אל תגישו את הבקשה חכו עד שיהיו לכם את כל המסמכים. שימו לב כמובן לתאריך האחרון להגשת המלגה - 30/06/2024.
 
הגשת המלגה הינה דיגיטלית,
מומלץ להכין את הטפסים הנחוצים מראש.
לא יתקבלו בקשות שאינן מלאות.
תמצית רישום ניתן להוציא במקום בעמדה אלקטרונית במשרד הפנים אם יש לכם ת.ז או דרכון ביומטרי.
על הסטודנט מוטלת האחריות המלאה לספק מסמכים תקינים, אשר ניתנים לקריאה באופן ברור.
מסמכים שלא יעמדו בהנחיות אלו לא יילקחו בחשבון.
שימו לב:
*הנדסאים אינם רשאים להגיש בקשה למלגה זו
*סטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה - לפחות 3 קורסים בשנה
סטודנטים המקבלים מלגת מפעל הפיס בשיתוף פר"ח/מחלקת הנוער/מחלקת הצעירים - מלגת קרן ראש העיר מגולמת אוטומטית בסכום הכולל של מלגת מפעל הפיס ולכן אינכם צריכים להגיש בקשה.
לשאלות נוספות ניתן לפנות במייל : milgot@hagag.org 
 

להלן השלבים להגשת המלגה:

לחצו כאן והירשמו למלגה או התחברו (אם נרשמתם בעבר)

המתינו לקבלת תשובות במייל
 

* המודעה מדברת בלשון זכר אך פונה לשני המינים, בהצלחה!

כפתור שמעביר לדף בו מגישים מועמדות למלגת ראש העיר

לחצו 

להרשמה

כפתור שמעביר לדף שבו יש תמונות של המסמכים והאישורים שצריך להעביר
כפתור שמעביר לדף שבו יש שאלות נפוצות ותשובות עליהן
bottom of page