top of page

קול קורא למתן שירותי תוכן, ניהול והפקת אירועי
פנאי לצעירים (18-40)

 


עיריית נתניה באמצעות אגף הנוער והצעירים מזמינה בזאת חברות הפקה להגיש הצעות עבור מתן שירותי הפקה, תוכן וניהול אומנותי
לאירועי פנאי שיערכו במהלך השנה במתחמים ציבוריים שונים ברחבי העיר.

 

1. על המציע להיות בעל ניסיון מוכח בהפקת אירועים המוניים בסדר גודל של לפחות 5,000 משתתפים ו/או צופים לאירוע בודד בחמש
השנים האחרונות, מינימום 5 אירועים כאלה בכל שנה.
2. על המציע לנהל ספרי חשבונות כנדרש ע"פ חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו 1976 ובעל אישור עוסק מורשה, וכן בעל אישור
ניכוי מס במקור.
3. במידה והמציע מעסיק עובדים, עליו לנהל תיק ניכויים לעובדיו, ולשלם עבורם את כל התנאים הסוציאליים.
4. המציע יגיש תוכנית רעיונית לאירוע בהיקף של לא פחות מ 250,000-₪. העירייה תממן את עלויות רישוי האירוע בסכום שלא יעלה
על 150,000 ₪. כל תקציב האירוע, למעט הסכום שימומן על ידי העירייה ושמטרתו רישוי האירוע, יגיע ממקורותיו של המציע.
5. המציע יוכל להגיש תוכנית רעיונית ליותר מאירוע אחד.
6. האירוע המוצע צריך להתאים לצעירים בגיל 18 ומעלה, והוא צריך להיות בעל אופי צעיר המיועד לקהל יעד של צעירים, סטודנטים,
חיילים משוחררים וכדומה. תינתן אפשרות למכירת אלכוהול באירועים.
7. המציע אשר ייבחר ע"י העירייה יידרש לחתום על הסכם מתאים. פרטים נוספים ניתן לקבל במשרדי "הגג" בטל. מספר 09-9668534 או בכתובת הדוא"ל info@lineup.org.il וזאת עד ליום .15.02.2018
8. על המציע לצרף להצעתו את כל האישורים ו/או המסמכים הנדרשים להוכחת עמידתו בתנאים שנדרשו לעיל.
את ההצעות יש להכניס למעטפה סגורה אותה יש להגישה עד ליום 28.02.2019 בשעה 14:00 לעיריית נתניה (רחוב שטמפפר 4 קומה 1) לידי הילה כהן ירוביץ. את טפסי הקול קורא ניתן למצוא באתר "הגג": .www.hagag.org
9. ההצעות אשר תעמודנה בתנאים יוצגו בפני ועדה מקצועית אשר תבחר את האירועים על בסיס הרעיון, ההיצע, המקצועיות והניסיון
בהפקת אירועים.
10 .העירייה תהיה רשאית, גם לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות או לאחר פתיחת המעטפות, לדרוש מהמציע להשלים לידיה פרטים,
מסמכים או הבהרות לשביעות רצונה של העירייה, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
11 . אין בהזמנה זו בכדי לחייב את העירייה להתקשר עם אחד המציעים, והעירייה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לכל הצעת
הפקה שתוגש ולא לקבל כל הצעה.
12 . העירייה תהא רשאית לבטל את "הקול קורא" כולו או חלקו מסיבות תקציביות, ארגוניות או מכל סיבה אחרת על פי שיקול
דעתה הבלעדי. כמו כן, שומרת לעצמה העירייה את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים שהצעותיהם תימצאנה מתאימות.

 

 

בכבוד רב,
מרים פיירברג-איכר
ראש העירייה

להורדת הקול קורא לחצו כאן

נספח להגשה, להורדה לחץ כאן

bottom of page